Kallelse och årsredovisning inför stämman

Igår lades möteshandlingar inför stämman i alla medlemmars brevlådor. Årsredovisningen kan du ladda hem här.

Datum för årsstämma: tisdagen den 5 maj 2015.

Tid: Kl 19:00.

Plats: Brf Korsriddaren, föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C (mitt emot mataffären NETTO)

Dagordning

 1. stämman öppnas
 2. godkännande av dagordning
 3. val av stämmoordförande
 4. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. fastställande av röstlängd
 8. föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. föredragning av revisorns berättelse
 10. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. beslut om resultatdisposition
 12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
 13. fastställande av styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår
 14. val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. val av revisor
 16. val av valberedning
 17. redovisning av utfall av 2014 års motioner (sammanfattning)
 1. Motion om beslut av ändring/tillägg av BRF Rovfågelns stadgar avseende styrelsemedlemmar från samma hushåll.

Förslaget avsåg att göra ett tillägg enligt följande till BRF Rovfågelns stadgar § 18, tredje stycket så att det skulle lyda: “Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus. [Dock får inte båda inneha förtroendeuppdrag samtidigt].

Utfall: Motionen avslogs av stämman.

18. Förslag från styrelsen om stadgeändringar

 1. Förslag om stadgeändring avseende andrahandsuthyrning

Styrelsen förslår årsstämman besluta att:

 • dels, 4 § tredje, fjärde och femte styckena i föreningens stadgar stryks och ersätts med följande lydelse:

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift, samt avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5 procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren. Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1 procent av samma prisbasbelopp som ovan och som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Avgift för andrahandsupplåtelse, som får tas ut årligen, får för en lägenhet maximalt uppgå till 10 procent per år av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Föreningen har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på obetalda avgifter enligt denna paragraf från förfallodagen till dess full betalning sker samt även ersättning för påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

 • dels 14 § andra stycket första streck-satsen ändras så att den lyder:

bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse. (se underlag i bilaga 1)

b.    Förslag om stadgeändring avseende årsavgifter och resultat

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att:

 • 4 § andra stycket, första meningen, i föreningens stadgar ändras så den lyder “Föreningens utgifter finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen.” (se underlag i bilaga 2).

19. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga samt av föreningsmedlemmar anmälda motioner.

Inga motioner har inkommit inom den stagdeenliga motionstiden (senast 1 februari).

20. Stämmans avslutande

Årsredovisning 2014