Hyreslägenheter

Rovfågelns krav på nya hyresgäster

För att godkännas som hyresgäst ska du som söker bostad styrka att hushållet har en stadigvarande inkomst. Med stadigvarande avses inkomst räknat sex månader från inflyttningsdatum. För korttidskontrakt gäller stadigvarande inkomst räknat tre månader från inflyttningsdatum. Bruttoinkomsten ska vara minst tre årshyror, se exempel *.

* Exempel: Hyra 5 000 kr/mån x 3 = en inkomst om 15 000 kr/mån eller
180 000 kr/år före skatt (bruttoinkomst)

Vi kommer även att beställa en kreditupplysning för att kontrollera att betalningsanmärkningar inte finns. Om en befintlig hyresgäst blir aktuell för en ny lägenhet och höjer sin hyra med 1 000 kronor eller mer per månad ska inkomsten styrkas enligt ovan. Vi beställer dock inte kreditupplysning på befintlig hyresgäst. Då kontrollerar vi istället att hyrorna har betalats i tid.

Du ska även kunna visa goda referenser från tidigare boende. Var beredd på att lämna in intyg till oss.

De vanligaste typerna av inkomst som accepteras

• Inkomst från arbete
• Föräldrapenning
• Inkomst från eget aktiebolag
• Inkomst från enskild firma
• A-kassa
• Studiebidrag och studielån från CSN
• Bostadsbidrag
• Bostadstillägg
• Barnbidrag
• Underhållsstöd
• Sjukersättning eller aktivitetsersättning
• Ålderspension

Inkomst från arbete

Lämna in arbetsgivarintyg som ska vara i original och utfärdat för detta tillfälle. Det ska tydligt framgå arbetsgivarens namn, organisationsnummer, anställningsform, anställningsdatum, inkomst, arbetsställe samt anställningens omfattning (exempelvis heltid).

Vid provanställning, timanställning, visstidsanställning eller liknande anställning ska arbetsgivaren även lämna en uppskattning om den framtida anställningen.

Lönespecifikationer ska lämnas för en tid om sex månader bakåt i tiden vid timanställning eller annan liknande anställning.

Eftersom inkomst ska styrkas för en tid om sex månader (tre månader för korttidskontrakt) från inflyttningsdatum kan komplettering med intyg från a-kassa behövas vid provanställning och visstidsanställning, se notering om a-kassa nedan.

Föräldrapenning

Lämna in arbetsgivarintyg (inkomst från arbete, se ovan) och utbetalning från Försäkringskassan med uppgift om antalet kvarstående SGI-dagar.

Inkomst från eget aktiebolag

Lämna in kopia av registreringsbevis tillsammans med intyg från revisor på beräknad inkomst för en tid om sex månader från inflyttningsdatum. Intyget ska vara i original och vara utfärdat för detta tillfälle. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år. Om revisorskravet för aktiebolag inte uppfylls ska motsvarande intyg utfärdas av redovisningsbyrå.

Inkomst från enskild firma

Lämna in kopia av registreringsbevis, bokslut och handling på taxerad inkomst från föregående år. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år.

A-kassa

Lämna in intyg från a-kassan som styrker medlemskap. Intyget, som ska vara i original och utfärdat för detta tillfälle, ska ha uppgift om inträdesdatum och kvarstående dagar. Minst 132 dagar ska finnas kvar vilket motsvarar sex månader.

Studiebidrag och studielån från CSN

Lämna in antagningsbesked från skola tillsammans med kopia av CSNs utbetalningsplan för kommande period.

Bostadsbidrag

Lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Bostadstillägg

Lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.

Barnbidrag

Lämna in kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Underhållsstöd

Lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Lämna in kopia på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Ålderspension

Lämna in kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.

Övriga pensionsutbetalningar

Lämna in kopia på beslut och aktuellt utbetalningsbesked.

Följande typer av inkomst accepteras inte

• Försörjningsstöd (tidigare socialbidrag)
• Bankmedel

Vi accepterar inte borgen eller liknande.