Bevarande av husens karaktär

Brf Rovfågeln. Hertigvägen och Blommensbergsvägen Aspudden, Stockholm

Stockholms Byggnadsantikvarier har på uppdrag av bostadsrättsföreningen Rovfågeln upprättat ett byggnadsvårdsprogram för husen i kvarteren Kungsfågeln 1 och Rovfågeln 1 i Aspudden.

Byggnadsvårdsprogrammet innefattar historik och beskrivning, aktuell lagstiftning, en beskrivning av byggnadernas kulturhistoriska värde samt riktlinjer vid underhåll och ändringar.

Styrelsen har i september 2010 beslutat att byggnadsvårdsprogrammet gäller som beslutsunderlag vid underhåll och ändringar.

Byggnadsantikvarisk vårdplan Brf Rovfågeln (PDF) (Högerklicka på länken tillvårdplanen och välj “Spara mål som”)

Våra fastigheter Kungsörnen 1 och Rovfågeln 1 är grönklassade vilket innebär följande:

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

I dessa fall är Plan- och bygglagens 3:e kapitel, 10:e och 12:e paragrafer tillämpliga:

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.