Den avstängda delen av källaren på Blommensbergsvägen 182 som har varit avstängd sedan 2006 ska saneras. Anledningen till att den stängdes var att den drabbades av översvämning och senare blev mögelangripen.

Imorgon kommer samtliga träförråd att rivas och fraktas bort. Troligen sitter möglet i virket, men vi planerar att senare desinficera hela lokalen.

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

 

Kallelse och dagordning – Ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln. Medlemmar är de som äger sin andel i Brf Rovfågeln, inte de som hyr lägenhet av Brf Rovfågeln.

I dessa Coronatider önskar vi så få deltagare som möjligt. Inga motioner har inkommit och stämman borde bli ganska  förutsägbar.

Valberedningens förslag på kommande styrelse presenteras nedan. Maila oss om du har andra förslag.

Om du planerar att delta skulle vi uppskatta om du meddelar oss via mejl eller en lapp i föreningens brevlåda vid Hertigvägen 6. Skriv ditt namn och lägenhetsnummer (314xxxxxx).

Angående val, röstberättigande och fullmaktsförfarande se våra stadgar. (Stadgar finns tillgängliga på Brf Rovfågelns hemsida www.rovfageln.se).

 Datum: tisdagen den 26:a maj 2020. Kl. 18:00

 Plats: På gården bakom Hertigvägen 6.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
 13. Fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17.  Stämmans avslutande
 18. Övriga frågor (inga beslut kan fattas)

Välkommen

Styrelsen

Brf Rovfågeln

 

Årsredovisningen 2019: Inkl. revisionsberättelse finns tillgänglig via vår webbplats: www.rovfageln.se. Om någon vill ha den i pappersform hör av er till styrelsen via e-post rovfageln@gmail.com

Valberedningens förslag

Styrelsen 2020

Sittande: 

Paul ledamot 2021

Rashia ledamot 2021

Omval:

Torbjörn ledamot 2022

Cecilia ledamot 2022

Inval från suppleant:

Daniel ledamot 2022

Nyval

Emelie Nilsson Blommensbergsv 186 suppleant 2021

Lars Björnsson Blommensbergsv 180 suppleant 2021