Fastigheterna

Fastigheterna Rovfågeln 1 och Kungsörnen 1 är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum vilket är den näst högsta klassificeringen. En grönklassning betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Praktiskt innebär det att ändringar och renoveringar som påverkar husens utseende måste göras med hänsyn till bevarandet (eller återställandet) av husens ursprungliga karaktär.