Pågående och genomförda projekt

Projekt 2022 (x)=Pågående

 • Färdigställt och sålt tre nya lägenheter (tidigare garage och förråd)
 • Renoverat och sålt en hyresrätt
 • Fortsatt renovering och i ordnigställande av pannrummet –
 • OVK
 • Uppdaterat underhållsplanen

Projekt 2021 (x)=Pågående

 • Ny föreningslokal i Pannrummet, renoveras.
 • Utbyte av 4 st ståldörrar vid yttre entreer till källare och cykelrum.
 • Renovering och ombyggnation av 2 övertagna hyressrätter.
 • Etablering av 2 uteplatser, Berget och Bersån.
 • Tilläggsisolering av samtliga vindar.
 • Passer-och-bokningssystem Aptus ersätts med Axema.
 • 4 st externa lokalhyresgäster har sagts upp för att ge plats åt interna hyresgäster samt ge plats åt ett större cykelrum vid Hertigvägen 8.
 • Ommålning av golv och väggar i samtliga våra källargångar.
 • Lokaler sanerade och nu inredda med källarförråd för medlemmar som endast haft 1 förråd, gäller Blommensbergsvägen 182-190.
 • Garaget vid Blommensbergsvägen 190 samt 2 lokaler har byggts om till 3 nya lägenheter.

Projekt 2020 (x)=Pågående

 • Sanering av stängda källarutrymmen.
 • Underhållsmålning av samtliga fönster och balkongdörrar.
 • Målningsarbeten bl.a. på Blommensbergsvägens innergård.
 • Ny entre till pannrummet.

Projekt 2019

 • Ommålning av samtliga trapphus.
 • Rivning av lekytan på berget för att möjliggöra en trevlig uteplats.

Projekt 2018

 • Stenbeläggning Blommensbergsvägens entreer utbytt till Grekisk Glimmerskiffer.
 • Målning av det vita intill samtliga entereer.
 • Målning av samtliga svarta smidesräcken.
 • Renovering av Förskolans entre inkl räcken.
 • Bytt bredbandsleverantör, till en snabbare och billigare gruppanslutning.
 • Uppsnyggning av parken Blommensbergsvägen.
 • Brandskyddsinspektion.
 • Renovering av tvättstugorna. Bl.a. ny maskinell utrustning i tvättstuga 1. Ny elcentral.

Projekt slutförda 2017

 • Portrenoveringar.
 • El-Renovering, uppgradering till 3-fas.
 • Porttelefon samt brickor för inpassering vid samtliga yttre entreer.
 • Nytt Styrelserum Hertigvägen 4.

Pågående projekt 2016

 • Portrenoveringar Blommensbergsvägen
 • Förbereder el-renoveringar inför 2017

Pågående projekt 2015

 • Portrenovering
 • Färdigställande pingisrum

Projekt slutfört 2015

 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll), giltig till 2021
 • Uppgradering av låssystem
 • Framtagande av underhållsplan

Projekt genomförda 2014

 • Ombyggnation av lokal till lägenhet
 • Iordningställande av gästrum

Projekt genomförda 2013

 • Fibernät/fastighetsnät, fastighetsnät installerades under våren 2013 och driftsattes 1 juli. Fastigheterna är gruppanslutna till AllTele AB
 • Ny servisledning för vatten Blommensbergsvägen

Projekt genomförda 2010/2011

 • Stambyte, liggande stammar/avlopp
  (Fastigheterna är nu helt stambytta, arbetet har skett i två etapper: 2005 och 2011)
 • Fönsterrenovering med energiglas
 • Förbättring cykelrum/barnvagnsrum
 • Dränering/fuktspärrar, arbete med hus C
 • Portkoder
 • Inventering av lägenhetsförråd

Projekt genomförda 2009/2010

 • Byggnadsantikvariskt vårdprogram
 • Besiktning av hyreslägenheter
 • Serviceavtal tekniska installationer
 • Byte av låssystem och nya nycklar till gemensamma utrymmen
 • Upphandling fastighetsskötsel
 • Upphandling ekonomisk förvaltning
 • Upphandling snöröjning
 • Övriga leverantörsavtal
 • Lägenhetsnummer enligt ny standard
 • Tvättstuga etapp 1 (ny maskinpark tvättstuga 2 mm.)
 • Tvättstuga etapp 2 (ny utrustning torkrum, webbokning mm.)
 • mm.