Informationsbrev Maj 2012

Aspudden den 10 maj 2012

Till alla boende i Brf Rovfågeln
Årsstämman- årets stämma hölls i Hägerstenshamnens skola. Stämman hade 35 röstberättigade närvarande varav två genom fullmakt. Protokoll finns på hemsidan.

Motioner
Fyra motioner var inlämnade och de rörde förslag på;

 • ändring av lägenhetsnumrering för tvättstugans webbokning
 • stadigvarande belysning i källaren i hus A1, A2 och P
 • målning av källarförråd i hus A1, A2 och P
 • inrättande av tvättstugor i hus A1, A2 och P

Stämman röstade ja till styrelsens förslag att avslå motionerna rörande förslag på:

 • ändring av lägenhetsnumrering för tvättstugans webbokning
 • målning av källarförråd i hus A1, A2 och P
 • inrättande av tvättstugor i hus A1, A2 och P

Gällande förslaget om att ha stadigvarande belysning i källaren i hus A1, A2 och P antog stämman styrelsens förslag om att istället för att ha stadigvarande belysning förlänga tändningsperioden i samtliga hus.

Omdisponering av samlingslokal samt kontorslokal i källarplan, Hertigvägen 12
Styrelsen föreslog att samlingslokalen på Hertigvägen 18 byggs om och ombildas till bostadsrätt och säljs. Vidare föreslogs att kontorslokalen i källarplan på Hertigvägen 12 byggs om till övernattningslägenhet/rum för föreningens boende att använda. Stämman antog förslaget att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare i frågan och genomföra föreslagna åtgärder på marknadsmässiga villkor.

Ny styrelse och valberedning för mandatperioden 2012/2013
Information om den nya styrelsens sammansättning liksom information om vilka som ingår i valberedningen har anslagits i samtliga portar samt på hemsidan.

Hyreshöjning 2012
Hyreshöjningen blev efter avslutad hyresförhandling 3,4 % och gäller f o m den 1 maj. Det retroaktiva beloppet för maj och juni fördelas på juli-, augusti- och septemberavierna. Höjningen gäller alla våra hyresgäster.

Gårdsdagen/trädgårdsgruppen
Gårdsdagen den 21 april bjöd på uppehållsväder. Glädjande många medlemmar slöt upp och det innebar att det blev mycket gjort. Cyklar sorterades och magasinerades, gräsytor krattades och löv och pinnar togs bort och sist men inte minst, det grillades en hel del korv.

Efter gårdsdagen har en trägårdsgrupp bildats vars uppgift är skapa en trivsammare utomhusmiljö kring våra hus. För att kunna bidra med det satte gruppen upp några mål vilket
t ex har lett till att odlingslådor iordningsställts på ett par platser och ett plommonträd planterats.

Ni som känner er sugna att påta i jorden och är intresserade att delta i gruppen kan kontakta Boel Odnegård, trädgårdsansvarig,  rovfageln@gmail.com

Styrelsens fokusarbete och projekt 2012/2013

 • Ombyggnad och ombildning av samlingslokal till bostadsrätt, Hertigvägen 18
 • Ombyggnad övernattningslägenhet/rum i källaren, Hertigvägen 12
 • Iordningställande av pingisrummet/fritidslokalen, Hertigvägen 6
 • Värmesystem/planering för optimering
 • Åtgärda de portar som är i sämst skick på Hertigvägen
 • Punktinsatser med åtgärder på felaktigheter i fastighetselen, Blommensbergsvägen
 • Dränering runt garaget, Blommensbergsvägen 190
 • Åtgärda garaget på gaveln Blommensbergsvägen 190
 • Bugetarbete inkl. ta fram en räntestrategi
 • Hitta hyresgäster till tomma lokaler

Projekt som föreningen behöver hjälp av medlemmar att driva

 • Utredning av säkerhetsdörrar/postboxar
 • Färdigställa pingisrum/lokal, Hertigvägen 6
 • Iordningsställa ett Återvinningsrum/bytesrum, Blommensbergsvägen 186

Allmänna utrymmen
Det är inte tillåtet att ställa möbler, kläder, böcker etc i våra portar eller källargångar. Det är heller inte okej att lämna “big bags” med renoveringsmaterial ute på våra gemensamma ytor för att låta andra ta hand om det.

Bortforsling av sopor är dyrt och innebär ökade kostnader för föreningen. Den kostnaden lägger vi hellre på trevligare saker, inte sant?

Soporna utgör en brandrisk och en skaderisk för våra barn och djur men framför allt minskar det vår trivsel när de ställs här och där. Har ni sopor så samla dem hellre i ert eget förråd tills nästa gårdsdag om ni inte kan köra iväg dem till återvinningen. Kring datumet för gårdsdagen finns containers uppställda för det ändamålet, en service som är till för alla boende.

Gårdsdagar planeras vår och höst. Det är dock inte tillåtet att slänga elartiklar (allt som går på el eller har batterier) eller annat miljöfarligt avfall (färg, bilbatterier, däck, lösningsmedel mm) i containrarna.

Ett alternativ är den mobila miljöstationen. Den består av en lastbil som på bestämda tider och platser hämtar hushållens farliga avfall och småelektronik, se Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen1

Tänk också på att hålla dörrar stängda så att inte obehöriga kommer in
Tänk också på att hålla dörrar stängda så att inte obehöriga kommer in. Grus och temperaturväxlingar gör att våra portar ibland inte stängs ordentligt. Ta för vana att kontrollera att porten går igen så slipper vi objudna gäster och sparar på värmen. Släpp heller inte in vem som helst. Om någon frågar efter koden, lämna inte ut den, slå in den själv och släpp in vederbörande.

Semestertider
Under juni- augusti är många av oss i styrelsen på semester och därför kan svarstiden bli längre. Mailen kommer dock att läsas men endast akuta ärenden kommer att prioriteras.

Med dessa ord önskar jag alla en varm och skön sommar!

Carina Lindberg
Ordförande