Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 30 november

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men
leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.