Årsstämma korrigerad dagordning nu med motioner

Dagordningen har uppdaterats med 3 nya punkter för motioner 18, 19 samt 20. Längst ner på sidan finns länkar till dessa.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
 13. Fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17.  Stämmans avslutande
 18. Motion 1 Ingång från gaveln till Pannrummet
 19. Motion 2 Diverse från boende Blommensbergsvägen 188-190
 20. Motion 3 Kompensation för störningar
 21. Övriga frågor (inga beslut kan fattas)