Kallelse till extrastämma i BRF Rovfågeln

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till extra föreningsstämma. Medlemmar är dom som äger sin andel i Brf Rovfågeln, inte dom som hyr lägenhet av Brf Rovfågeln.

På söndag den 28 mars 2010 är det extrastämma för beslut om val av revisor till BRF Rovfågeln, enligt våra stadgar ska föreningen välja en auktoriserad revisor. Tillfrågad revisor är Torbjörn Nordin på Ernst & young i Östersund, rekommenderad av vår ekonomiska förvaltare Deloitte. Enda punkten som behandlas vid denna extrastämma är revisorvalet.

Angående val och fullmaktsförfarande se Brf Rovfågeln – Stadgar.

Datum: Söndag 28 mars 2010.
Tid: Kl 18:00.
Plats: Pingisrummet hertigvägen 6 (källaren)

Dagordning

  • Extrastämmans öppnande av den styrelsen utsett
  • Val av ordförande vid stämman
  • Extra stämmans Ordförandes val av protokollförare
  • Godkännande av röstlängd
  • Fastställande av dagordningen
  • Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
  • Frågan om kallelsen behörigen skett
  • Val av revisor 2009
  • Stämmans avslutning

/ Styrelsen Brf Rovfågeln