Kallelse till Årsstämma torsdagen den 2:a april 2020 kl 18:00

Kallelse och dagordning – ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln. Medlemmar är de som äger sin andel i Brf Rovfågeln, inte de som hyr lägenhet av Brf Rovfågeln.

Angående val, röstberättigande och fullmaktsförfarande se våra stadgar. (Stadgar finns tillgängliga på Brf Rovfågelns hemsida www.rovfageln.se).

Datum: torsdagen den 2:a april 2020. Kl. 18:00

Plats: Brf Korsriddaren, föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C (mitt emot mataffären NETTO)

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
 13. Fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga.

Motion 1. Utredning om ny tvättstuga på Blommensbergsvägen.

Styrelsen önskar stämmans tillåtelse att utreda byggnation av en tvättstuga i lokalen 314160802 belägen vid gaveln Blommensbergsvägen 186, som förnärvarande hyrs av Aspudden Golf. Lokalen är på 14 kvm.

Vi planerar att utrusta den nya tvättstugan med 2 st tvättmaskiner, torkskåp samt torktumlare.

Styrelsen avser att sätta planen i verket endast om kostnaden bedöms som rimlig och investeringen underlättas om bygglovsansökan om tre nya lägenheter i lokalerna vid Blommensbergsvägen 190 godkänns.

Fråga för beslut: Ger stämman styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningar för en ny tvättstuga?

 1.  Stämmans avslutande

Välkommen!

 

Styrelsen

Brf Rovfågeln

 

Årsredovisningen 2019: årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig elektroniskt via vår webbplats: www.rovfageln.se. Om någon vill ha den i pappersform hör av er till styrelsen via e-post rovfageln@gmail.com