Kallelse och dagordning – Ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln den 26:e maj

Kallelse och dagordning – Ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln. Medlemmar är de som äger sin andel i Brf Rovfågeln, inte de som hyr lägenhet av Brf Rovfågeln.

I dessa Coronatider önskar vi så få deltagare som möjligt. Inga motioner har inkommit och stämman borde bli ganska  förutsägbar.

Valberedningens förslag på kommande styrelse presenteras nedan. Maila oss om du har andra förslag.

Om du planerar att delta skulle vi uppskatta om du meddelar oss via mejl eller en lapp i föreningens brevlåda vid Hertigvägen 6. Skriv ditt namn och lägenhetsnummer (314xxxxxx).

Angående val, röstberättigande och fullmaktsförfarande se våra stadgar. (Stadgar finns tillgängliga på Brf Rovfågelns hemsida www.rovfageln.se).

 Datum: tisdagen den 26:a maj 2020. Kl. 18:00

 Plats: På gården bakom Hertigvägen 6.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
 13. Fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17.  Stämmans avslutande
 18. Övriga frågor (inga beslut kan fattas)

Välkommen

Styrelsen

Brf Rovfågeln

 

Årsredovisningen 2019: Inkl. revisionsberättelse finns tillgänglig via vår webbplats: www.rovfageln.se. Om någon vill ha den i pappersform hör av er till styrelsen via e-post rovfageln@gmail.com

Valberedningens förslag

Styrelsen 2020

Sittande: 

Paul ledamot 2021

Rashia ledamot 2021

Omval:

Torbjörn ledamot 2022

Cecilia ledamot 2022

Inval från suppleant:

Daniel ledamot 2022

Nyval

Emelie Nilsson Blommensbergsv 186 suppleant 2021

Lars Björnsson Blommensbergsv 180 suppleant 2021