Årsstämma  Torsdagen den 4:e april Kl. 18:00

Kallelse och dagordning – ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln

Plats: Brf Korsriddaren, föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C (mitt emot mataffären NETTO)

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln. Medlemmar är de som äger sin andel i Brf Rovfågeln, inte de som hyr lägenhet av Brf Rovfågeln.

Motioner mottages senast den 18:e mars, mailas eller droppas i föreningens brevinkast.

Angående val, röstberättigande och fullmaktsförfarande se våra stadgar. (Stadgar finns tillgängliga på Brf Rovfågelns hemsida www.rovfageln.se).

Dagordning

 1. stämman öppnas
 2. godkännande av dagordning
 3. val av stämmoordförande
 4. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. fastställande av röstlängd
 8. föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. föredragning av revisorns berättelse
 10. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. beslut om resultatdisposition
 12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
 13. fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår
 14. val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. val av revisor
 16. val av valberedning
 17. Stämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen

Brf Rovfågeln

Årsredovisningen 2018: årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig elektroniskt via vår webbplats: www.rovfageln.se. Om någon vill ha den i pappersform hör av er till styrelsen via e-post rovfageln@gmail.se