Bostadsrättstillägg

Brf Rovfågeln har tecknat en företagsförsäkring hos Trygg-Hansa som innehåller bostadsrättstillägg för alla föreningens bostadsrätter. Du behöver alltså bara teckna en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Om du behöver anmäla en skada så kontaktar du Trygg-Hansa på tel: 077-11 11 500. Om det gäller skadedjur kontakta istället Nomor: 0771-12 23 00. Uppge  Brf Rovfågelns försäkringsnr: 25-1233809.

Vilken försäkring täcker vad?

När en skada som omfattas av försäkringen inträffar i din bostadsrätt kan
det vara din bostadsrättsförsäkring eller bostadsrättsföreningens
fastighetsförsäkring som ersätter det som har skadats. Vilken försäkring
som kan ge ersättning beror på vad som har orsakat skadan och vilka delar
av huset och lägenheten som har skadats.

När det är en ersättningsbar skada hjälper fastighetsförsäkringen normalt till med kostnaden för reparation av exempelvis husets stomme, tak, avlopp och vattenledningar. Din bostadsrättsförsäkring ersätter dig, förutsatt att det inte täcks av fastighetsförsäkringen, för de delar som du
är underhållsansvarig för.

Om du råkar ut för en skada hjälper vi dig att ta reda på vilken försäkring
som täcker vad och vad du kan behöva betala själv.

Vad täcker din hemförsäkring?

Det är din hemförsäkring som kan ersätta lös egendom som har skadats,
såsom möbler och elektronik, och eventuella merkostnader. Exempel på
merkostnad är tillfälligt boende om du inte kan bo kvar under reparationstiden.

Vad är ett kollektivt bostadsrättstillägg?

Bostadsrättsföreningen kan komplettera sin fastighetsförsäkring med ett
kollektivt bostadsrättstillägg som försäkrar samtliga bostadsrättslägen-
heter i föreningen. Tillägget försäkrar då även den del som bostadsrätts-
havarna normalt är underhållsansvarig för. Om något händer är det du som
bostadsrättshavare som använder det kollektiva bostadsrättstillägget och
du betalar självrisk, eventuella åldersavdrag och tilläggsarbeten på samma
sätt som om du haft en egen privat bostadsrättsförsäkring.

Så här går det till i normalfallet:

1)  Du anmäler skadan till oss. Naturligtvis har du först begränsat skadans omfattning.

Anmälan

Meddela även din bostadsrättsförening att du har råkat ut för en skada och be dem att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Är orsaken inte helt klar bör föreningen göra en utredning och överlämna en besiktnings-rapport som beskriver skadeorsak samt skadans omfattning till oss.

2) Om ytterligare information behövs angående skadan blir du kontaktad

Leverantör kontaktar dig

för att boka tid för besiktning.  Oftast görs besiktningen av en bygg-entreprenör som vi har avtal med.  Innan besiktningen och inför reparationen bör du plocka undan i den mån det går, för att göra det lättare att titta på och åtgärda skadan.

Besiktning

3) Byggentreprenören besiktigar skadan och skickar en besiktningsrapport och ett kostnadsförslag till oss.

Beslut om ersättning

4) Vi tar ett beslut om vilken ersättning du får utifrån den information som har kommit fram i skadeutredningen, där vi bland annat tar hjälp av underlaget från byggentreprenören.

5) Om skadan omfattas av försäkringen bestämmer vi i samråd med dig hur skadan ska repareras.

Det finns tre alternativ.

Beslut om återställning

– Du låter en byggentreprenör, som vi har avtal med, utföra reparationen.

– Du anlitar egna hantverkare. I så fall får du ersättning med högst det belopp som det skulle ha kostat om våra avtalade entreprenörer hade utfört arbetet.

– Du får en kontantersättning.

6) Du och den byggentreprenör du har valt skriver ett avtal där dina kostnader framgår.  Ni kommer även överens om tidsplan, materialval med mera. Det är alltid du som är beställare av arbetet, även om vi har hjälpt dig att hitta en byggentreprenör. Annars gäller inte garantier och konsumenttjänstlagen. Dina kostnader kan öka om nya saker upptäcks, till exempel om man vid rivning upptäcker att skadan är större än vad
man först trott.

7) Reparationen utförs. Förbered dig på att vissa reparationer kan ta lång tid.

Fakturering

8) Byggentreprenören fakturerar dig för din del av kostnaderna.

Är det en vattenskada du har fått?

En otät vattenledning, en trasig toalett eller ett läckande tätskikt i badrummet kan orsaka en vattenskada. Så här genomförs vanligtvis reparationer av just sådana skador. Tänk på att vattenskador kan ta
lång tid att åtgärda.

1) Rivning, 1-2 veckor, och materialval

Allt skadat material måste tas bort, eller möjligen torkas. Ibland kan
rivningen bli mer omfattande än vad man först räknat med, till exempel
för att vattnet har spridit sig, och det kan påverka dina kostnader.

Under rivningen bestämmer du hur du vill att det ska se ut när allt är klart och om du vill byta ut fler saker än de som har skadats. Sådana tilläggsarbeten bekostar du själv, men de kan utföras i samband med reparationen. Det är viktigt att du gör dina val tidigt för att inte försena arbetet. Kom ihåg att räkna med leveranstider för det material du beställer!

2) Eventuell torkning, 2-12 veckor

En fukttekniker kontrollerar det skadade utrymmet, skriver en fuktrapport och talar om hur lång torktiden kan bli. Torktiden kan variera beroende på hur länge vattnet har läckt och vilka material som har blivit fuktskadade. Vid behov placeras avfuktare och fläktar ut för att påskynda torkningen. Stommen är föreningens ansvar och därför blir kostnaden för ökad elförbrukning vid torkning en del av föreningens kostnader.

3) Återställning, 1-6 veckor

Beroende på hur skadan ser ut så kommer olika yrkesgrupper att hjälpa
till, som snickare, rörmokare, plattsättare, elektriker och målare.
Byggentreprenören samordnar arbetet med reparationen, men det kan
ändå bli vissa väntetider eftersom flera olika hantverkare är inblandade.

 

Vilka kostnader måste du själv stå för?

Du betalar din självrisk, eventuella åldersavdrag och förbättringskostnader. Hur mycket du själv ska betala beror bland annat på om du har tecknat tillägget Utökad Bostadsrättsförsäkring eller inte. Du betalar alltid för de
förbättringar som du vill göra i samband med reparationen, eftersom
försäkringen bara täcker kostnaden för att återställa efter skadan.

Tänk på att det du ska betala kan öka om det visar sig att orsaken till skadan
är en annan eller att skadan är större än vad som upptäcktes från början.

Självrisken varierar beroende på vilken typ av skada som har inträffat.

Åldersavdrag görs både på kostnad för material och på arbete. Avdragets storlek beror på hur gamla byggnadsdelarna var vid skadetillfället och vilka material det handlar om.

Ett exempel:  Ditt skadade parkettgolv är 17 år gammalt. För de första 15 åren gör vi inget
åldersavdrag. Därefter gör vi 5 % åldersavdrag per påbörjat år. Totalt får
du betala 10 % i åldersavdrag för kostnaderna att åtgärda golvet.

Förbättringskostnader är till exempel när du väljer exklusivare material än
tidigare, eller lägger till hantverkstjänster som inte är kopplade till skadan.

Ett exempel: Du har fått en vattenskada i badrummet. För att kunna riva och lägga nytt golv måste toaletten monteras bort. Den är inte skadad och kommer därför sättas tillbaka, om du inte väljer att själv betala för en ny.

 

Om du krävs på skadestånd

När det är en skada i fastigheten utanför din lägenhet som någon påstår att du har orsakat kan det hända att du krävs på skadestånd. Vid bedömning av ditt ansvar är det skadeståndslagensregler som gäller och bevisbördan om skadeståndsskyldighet ligger på den som framställer krav. Om du som har
hemförsäkring hos oss krävs på skadestånd ska du snarast anmäla detta till
oss. Vi kan hjälpa dig att utreda om du är skadeståndsskyldig.

Om en granne orsakat skadan

Du anmäler en sådan skada precis som övriga skador. Du kan eventuellt
själv kräva skadestånd av den som orsakat skadan för de kostnader som
du har blivit drabbad av, men vi kan inte göra det åt dig.

ROT-avdrag för tilläggsarbeten

Enligt Skatteverkets regler har du inte rätt till ROT-avdrag för att åtgärda
försäkringsrelaterade skador. Däremot kan du ansöka om ROT för de
tilläggsarbeten du beställt, det vill säga arbeten som inte omfattas av
försäkringen.

Följ ditt skadeärende på Mina Sidor

Logga in på trygghansa.se och följ ditt skadeärende på Mina Sidor. Där finns även en översikt över dina försäkringar och fullständiga försäkringsvillkor.

Om du har fler frågor, vart vänder du dig?

Din byggentreprenör svarar på frågor om reparationen, till exempel om materialval, reparationstider, tilläggsarbeten och reparationskostnader. Din skadehandläggare tar hand om frågor  som rör försäkringen och ersättningen.

Besök oss gärna: trygghansa.se