Kallelse och dagordning – ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln

Plats: Brf Korsriddaren, föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C (mitt emot mataffären NETTO)

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till ordinarie årsstämma i Brf Rovfågeln. Medlemmar är de som äger sin andel i Brf Rovfågeln, inte de som hyr lägenhet av Brf Rovfågeln.

Motioner mottages senast den 18:e mars, mailas eller droppas i föreningens brevinkast.

Angående val, röstberättigande och fullmaktsförfarande se våra stadgar. (Stadgar finns tillgängliga på Brf Rovfågelns hemsida www.rovfageln.se).

Dagordning

 1. stämman öppnas
 2. godkännande av dagordning
 3. val av stämmoordförande
 4. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. fastställande av röstlängd
 8. föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. föredragning av revisorns berättelse
 10. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. beslut om resultatdisposition
 12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna året
 13. fastställande av styrelsearvode och arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår
 14. val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. val av revisor
 16. val av valberedning
 17. Stämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen

Brf Rovfågeln

Årsredovisningen 2018: årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig elektroniskt via vår webbplats: www.rovfageln.se. Om någon vill ha den i pappersform hör av er till styrelsen via e-post rovfageln@gmail.se

Fågelmatning

Det är trevligt med fåglar, men ibland kan fågelmatning ställa till med problem. Att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön. Det är inte nödvändigt att mata fåglar under vår, sommar och höst för att de ska överleva då mat finns i överskott i vår natur.

Mata fåglar på ett bra sätt

Använd ett fågelbord eller en fröautomat för att mata småfåglar. Se till att fåglarna inte kan hoppa omkring bland fröna, då deras spillning kan förorena fröna och sprida sjukdomar bland småfåglarna. Kom ihåg att se till att större fåglar inte kan äta frön direkt från fågelbordet.

Att tänka på

 • Fåglarna kan skräpa ner en hel del.
 • Om det blir för mycket fågelmat som trillar ner på marken så kan det dra till sig råttor.
 • Släng inte fågelmat direkt på marken. Det leder ofta till att duvor, kråkor och måsar dras till platsen och kan orsaka stora problem genom nedsmutsning av balkonger och gårdar, oväsen m.m. I värsta fall kan du få problem med sorkar och möss.
 • Mata inte duvor och måsar i närheten av bostadshus, direkt från lägenheten eller platser där många människor rör sig. Sådan matning leder väldigt ofta till klagomål.

 

Miljöförvaltningen är tydligen helt på vår linje fast det är inte deras mark.

När måsarna börjar komma så är detta extra viktigt. Vi bor dessutom nära naturen så det är lätt att mata en bit härifrån.